Braun Service
Braun Service

Guarantee

We grant a 2-year guarantee on the product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, free of charge either by repairing or replacing the complete appliance at our discretion. Depending on availability replacement might result in a different color or an equivalent model.

This guarantee extends to every country where this appliance is supplied by Braun or its appointed distributor.

This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear and tear (e.g. shaver foil or cutter block) as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The guarantee becomes void if repairs are undertaken by unauthorized persons and if original Braun parts are not used.

To obtain service within the guarantee period, hand in or send the complete appliance with your sales receipt to an authorized Braun Customer Service Centre.

Warunki gwarancji

1. Procter & Gamble International Operation SA, z siedzibą w Route de St-Georges 47, 1213 Petit Lancy 1 w Szwajcarii, gwarantuje sprawne działanie sprzętu w okresie 24 miesięcy od daty jego wydania Konsumentowi. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie przez autoryzowany punkt serwisowy, w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do autoryzowanego punktu serwisowego.

2. Konsument może wysłać sprzęt do naprawy do najbliżej znajdującego się autoryzowanego punktu serwisowego lub skorzystać z pośrednictwa sklepu, w którym dokonał zakupu sprzętu. W takim wypadku termin naprawy ulegnie wydłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu.

3. Konsument powinien dostarczyć sprzęt w opakowaniu należycie zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem sprzętu nie podlegają naprawom gwarancyjnym. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają także inne uszkodzenia powstałe w następstwie okoliczności, za które Gwarant nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności zawinione przez Pocztę Polską lub firmy kurierskie.

4. Niniejsza gwarancja jest ważna jedynie z dokumentem zakupu i obowiązuje w każdym kraju, w którym, to urządzenie jest rozprowadzane przez jednostkę organizacyjną firmy Procter & Gamble lub upoważnionego przez nią dystrybutora.

5. Dokument zakupu musi być opatrzony datą i numerem oraz określać nazwę i model sprzętu.

6. Okres gwarancji przedłuża się o czas od zgłoszenia wady lub uszkodzenia do naprawy sprzętu i zwrotnego postawienia go do dyspozycji Konsumenta.

7. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji, do wykonania których, Konsument zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt.

8. Ewentualne oczyszczenie sprzętu dokonywane jest na koszt Konsumenta według cennika danego autoryzowanego punktu serwisowego i nie będzie traktowane jako naprawa gwarancyjna, chyba, że oczyszczenie jest niezbędne do usunięcia wady w ramach świadczeń objętych niniejszą gwarancją i nie stanowi czynności, o których mowa w p. 7.

9. Gwarancją nie są objęte:
a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu spowodowane w czasie jego użytkowania lub w czasie dostarczania sprzętu do naprawy;
b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:

  • używania sprzętu do celów innych niż osobisty użytek;

  • niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji, przechowywania lub instalacji;

  • używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;

  • napraw dokonywanych przez nieuprawnione osoby; stwierdzenie faktu takiej naprawy lub samowolnego otwarcia sprzętu powoduje utratę gwarancji;

  • przeróbek, zmian konstrukcyjnych lub używania do napraw nieoryginalnych części zamiennych firmy Braun;

  • części szklane, żarówki oświetlenia;

  • ostrza i folie do golarek, wymienne końcówki do szczoteczek elektrycznych i irygatorów oraz materiały eksploatacyjne.

10. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.