Braun Service
Braun Service

GARANTİ BELGESİ

Bu bölüm müşteride kalacaktır.

GARANTİ ŞARTLARI

 1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

 2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

 3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
  a) Sözleşmeden dönme, b) Satış bedelinden indirim isteme, c) Ücretsiz onarılmasını isteme, ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

 4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakikını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

 5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

 6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve Pazar günleri dışındaki çalışma günleri iş günü olarak sayılmaktadır.

 7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılması durumları ile aşınmaya tabi olan ve niteliği doğrultusunda sarf malzeme olarak nitelendirilen (elek/bıçak vb.) parçalar garanti kapsamı dışındadır.

 8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

 9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

KULLANIM HATALARI

 1. BRAUN ürünlerinin kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması gerekmektedir. BRAUN ürünlerine Procter & Gamble Tüketim Malları Sanayi A.Ş.‘nin yetkili kıldığı servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemelidir.

 2. Kullanma Kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kap samı dışındadır.

 3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı ve mamulün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.

 4. Dış etkenlerden (vurulma, çarpma, düşürülme, kırılma vs.) hasar ve arıza meydana gelmemesine dikkat edilmelidir.

Garanti belgesi