Braun Service
Braun Service

Braun 產品零件
讓您的裝置發揮有如全新產品般的效能,或者在您的 Braun 裝置上新增更多功能。

還不確定自己需要什麼嗎?
為您的 Braun 裝置尋找合適的零件與服務

輸入四位數的產品類型號碼:
或者從列表選取產品:

我可以在哪裡尋找類型號碼?

所有 Braun 產品上皆印有四位數類型號碼,您可以用此組數字選出適合您的產品的零件。

四位數類型號碼範例(類型:xxxx):

Part number example 3
Part number example 2
Part number example 1

更多 Braun 服務